Original paper

edogonium szymanskae sp. nova (Oedogoniales, Chlorophyceae, Chlorophyta)

Mrozinska, Teresa

Keywords

OedogoniumChlorophytagreen algaetaxonomy.