Original paper

Parasitism of Eggs in Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) by Telenomus acrobates (Hymenoptera: Scelionidae) in Apple Ochards in Van, Turkey

[Ei-Parasitierung bei Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) durch Telenomus acrobates (Hymenoptera: Scelionidae) in Apfelanpflanzungen der Türkei]

Kasap, I.; Atlihan, R.

Entomologia Generalis Volume 30 Number 1 (2007), p. 43 - 50

19 references

published: Jul 4, 2007

DOI: 10.1127/entom.gen/30/2007/43

BibTeX file

ArtNo. ESP146003001011, Price: 9.90 €

Download preview PDF Buy as PDF

Abstract

A two year study of the parasitoids attacking Chrysoperla carnea (Stephens 1836) in apple orchards in the Van region, Turkey, revealed the activity of the egg and pupal parasitoids Telenomus acrobates Giard 1895 (Hymenoptera: Scelionidae) and Dichrogaster sp (Hymenoptera: Ichneumonidae), respectively. In general, the population of C carnea increases after the f rst week of July in the apple orchards studied and parasitoids migrate to the orchards after the arri val of the predator, then both of them remain in the orchards throughout the season. Fluctuations in numbers of parasitizedg egs generally follow the abundance of C carnea eggs. Overall, seasonal egg parasitism varied between 3.9% and 55.6% depending on the orchards and the years. Compared with the e gg parasitism, low numbers of Dichrogaster sp were obtained from the C carnea pupae and the pupal parasitism was 9.5% throughout the season. According to our results, the parasitism affected the effectiveness of C carnea. However, additional factors affecting the effectiveness of green lacewing against pests, and the effects of treatments against it and its natural enemies should be evaluated in IPM programs.

Résumé

Van ili (Türkiye) elma bahçelerinde, Telenomus acrobates Giard 1895 (Hymenoptera: Scelionidae) and Dichrogaster sp (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in iki yıllık bir süre içerisinde Chrysoperla carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae)’nın yumurta ve pupaları üzerinde parazitleme gücü üzerine çalıflılmıfltır. Elma bahçelerinde, C carnea’nın populasyonu temmuzun ilk haftasından sonra artmı fl, parazitler ise bu tarihten sonra bahçe ye göç etmi fltir ve sezon süresince bahçe içerisinde kalmı fltır. Parazitlenmifl yumurtaların sayısındaki dalgalanmalar, genellikle C carnea yumurtalarının sayısını takip etmifltir. Sezon boyunca toplam yumurta parazitlenmesi, yıllara ve bahçelere baglı olarak 3.9% ile 55.6% arasında degiflmifltir. Yumurta parazitlenmesi ile karflılafltırdıgımız zaman, C carnea pupalarından oldukça düflük sayıda pupa paraziti Dichrogaster sp saptanmıfltır ve pupa parazitlenmesi 9.5% olarak elde edilmflitir. Çalıflmamızın sonuçlarına göre, parazitleme C carnea’nın etkinligini etkilemektedir. Bununla birlikte, tüm savafl programları içerisinde C carnea’nın zararlılara karflı, etkinligini etkileyen diger faktörler ve avcı böcege ve onun dogal düslmanlarına karflı yapılan muamelelerin etkisi hep birlikte degerlendirilmelidir.

Keywords

Chrysoperla carnea (Stephens 1836)Dichrogaster spTelenomus acrobates Giard 1895apple orchardsegg parasitismyumurtaelmaparazitlenmesi