Original paper

Devonian phacopacean trilobites from the Zhusileng-haierhan region, Ejin Qi, Western Inner Mongolia, China

Zhou, Zhiquiang; Campbell, Kenton S. W.

Keywords

Devoniantrilobites, phacopaceanZhusileng-haierhan regionEjin QiMongoliaChina