Original paper

Fructifications of gigantopterids from South China

Li, Xingxue;Yao, Zhaoqi

Keywords

fructifications, gigantopteridgigantopterids, fructificationsChina