Original paper

Ginkgo coriacea Florin from Lower Cretaceous of Huolinhe, northeastern Nei Monggol, China

Sun, Ge

Keywords

Ginkgo coriaceaCretaceousHuolinheNei MonggolChina