Original paper

Palaeomeryx eminens

Meyer, Hermann von

Keywords

Palaeomeryx eminens